Algemene voorwaarden nascholing

Artikel 1. Toepasselijkheid:

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Babykennis. Wijzigingen of aanvullingen hierop dienen door opdrachtnemer schriftelijk te worden bevestigd. 

 

Artikel 2. Bevestiging  en prijzen open scholing:

Babykennis bevestigt een inschrijving die is gedaan steeds per email. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Na deze overeenkomst heeft de deelnemer veertien dagen bedenktijd. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs. De prijzen die vermeld staan op de website zijn leidend, tenzij in de offerte anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen van 'in company'-cursus:

De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

 

Artikel 4. Reactie op vragen:

Babykennis streeft ernaar om vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs, binnen twee weken inhoudelijk te beantwoorden. Indien inhoudelijk antwoord binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Babykennis binnen deze termijn een indicatie geven wanneer men een inhoudelijk antwoord kan verwachten.

 

Artikel 5. Betaling:

5.1. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen betalingstermijn die op de factuur vermeld staat. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn heeft betaald, is hij zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

5.2. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Babykennis voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

5.3. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door Babykennis is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs.

 

Artikel 6. Verplaatsing data 'in-company'-cursus door de opdrachtgever:

Een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken - en langer dan een week - voor datum wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een week voor de afgesproken datum is 15% van het cursusbedrag verschuldigd.

 

Artikel 7. Annulering cursus door de opdrachtgever (in-company en particulier):

Annulering door de cursist ter zake een open cursus kan kosteloos tot uiterlijk zes weken voor de geplande eerste cursusdag. Restitutie van het betaalde bedrag zal binnen 4 weken geschieden. Zes tot vier weken voor de eerste cursusdag  is 50% van het te betalen bedrag verschuldigd. Annuleert de cursist minder dan vier weken voor aanvang, dan is het volledige cursusbedrag verschuldigd aan Babykennis. Annulering na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Artikel 8. Verhindering van de cursist:

Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk. De cursist kan ook op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht.

 

Artikel 9. Annulering door Babykennis:

9.1. In geval van ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden waardoor de cursus niet op het afgesproken tijdstip kan plaatsvinden, zal in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum voor de training bepaald worden. Het reeds betaalde factuurbedrag zal niet gerestitueerd worden.

9.2. Indien de opdrachtgever naar aanleiding van de omstandigheden genoemd in lid 1 besluit tot annulering van de training, zal Babykennis het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld binnen een termijn van 3 weken restitueren.

9.3. Bij open inschrijving kan Babykennis de cursus annuleren wanneer er te weinig inschrijvingen zijn. Wanneer een cursus om deze reden wordt geannuleerd, wordt dit een maand voor aanvang van de cursus doorgegeven. Cursisten krijgen de mogelijkheid kosteloos overgeboekt te worden naar eenzelfde cursus op andere data of datum, of zij kunnen het betaalde cursusbedrag gerestitueerd krijgen. Restitutie van het betaalde bedrag zal binnen 2 weken geschieden.

 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

10.1 Naam- adresgegevens en e-mail gegevens van de cursist worden opgenomen in het adressenbestand van Babykennis en worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de cursussen en om de cursist desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingen en trainingen verzorgd door Babykennis. 

10.2 Eenieder die vanuit Babykennis betrokken is bij de uitvoering van een opleiding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. 

10.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid:

Babykennis is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Babykennis of de annulering van de cursusovereenkomst door Babykennis, tenzij aan Babykennis opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien Babykennis op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom:

12.1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Babykennis voorbehouden.

12.2. Zonder schriftelijke toestemming van Babykennis is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 13. Klachten:

13.1. De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst, een klacht met de cursus samenhangende administratieve procedure of een klacht aangaande de factuur schriftelijk kenbaar te maken binnen 14 dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan de eigenaar van Babykennis. Aangaande de klacht zal binnen twee weken een schriftelijke reactie volgen. Afhandeling van de klacht zal binnen een termijn van vier weken geschieden, mits deze termijn niet haalbaar is. In dit geval wordt de opdrachtgever binnen de gestelde termijn in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht.

13.2. De opdrachtgever heeft een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde, te weten Drs. M.Vente MM, directeur-eigenaar van Treneman, Advies & interimmanagement te Den Haag. Voor inschakeling van hem mailen naar: M.vente@treneman.nl. De uitspraak van deze onafhankelijke derde over de klacht is bindend voor Babykennis. Na de uitspraak zal de klacht binnen vier weken worden afgehandeld.

13.3. Klachten gericht aan Babykennis, zullen ten alle tijden vertrouwelijk worden behandeld.

13.4. Klachten en de wijze van afhandelen worden geregistreerd en worden drie jaar bewaard.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht:

14.1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Babykennis en overeenkomsten tussen Babykennis en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2. De rechtbank van Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.