top of page

Algemene voorwaarden Babykennis Academie B.V.
Online platform/online programma's,
juni 2022

Artikel 1. Toepasselijkheid:
De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Babykennis Academie B.V.. Wijzigingen of aanvullingen hierop dienen door opdrachtnemer schriftelijk te worden bevestigd. 

Artikel 2. Bevestiging en prijzen:
2.1. Babykennis Academie B.V. bevestigt een aanmelding of inschrijving die is gedaan steeds per email. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan het betreffende programma tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs. De prijzen die vermeld staan op de website zijn leidend.

2.2. Ingekochte programma’s door instellingen. De programma prijzen vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

 Artikel 3. Aansprakelijkheid:
3.1 Babykennis Academie B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online programma van Babykennis Academie B.V.

3.2 De online programma’s en het online platform van Babykennis Academie B.V. zijn geen vervanging voor directe medische zorg. Indien er medische of emotionele zorgen zijn die niet ondersteund worden in het online aanbod, dient ten alle tijden face to face hulp ingeschakeld te worden.

3.3 Babykennis Academie B.V. kan geen nalatigheid verweten worden en fungeert niet als crisisdienst. Op momenten van crisis dient ten alle tijden contact opgenomen te worden met de huisarts of eventueel een crisisdienst.

3.4 Indien Babykennis Academie B.V. op enig moment ondanks het bepaalde in lid 3.1 wel aansprakelijk blijkt voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom:
4.1. De copyright en de rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de online programma’s, de filmpjes, werkboeken en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot het programma worden door Babykennis Academie B.V. voorbehouden.

4.2. Zonder schriftelijke toestemming van Babykennis Academie B.V. is de klant niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te delen, openbaren, exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 5. Reactie op vragen:
Babykennis Academie B.V. streeft ernaar om vragen van administratieve-, technische aard of met betrekking tot de inhoud van de programma’s, binnen twee weken inhoudelijk te beantwoorden. Indien inhoudelijk antwoord binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Babykennis Academie B.V. binnen deze termijn een indicatie geven wanneer men een inhoudelijk antwoord kan verwachten.

Artikel 6. Betaling:
6.1. Betaling door particulieren geschiedt digitaal voordat het gekochte online programma wordt vrijgegeven.

6.2 Betaling door instellingen dient integraal te geschieden binnen betalingstermijn die op de factuur vermeld staat. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn heeft betaald, is hij zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 2% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

6.2.1 Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Babykennis Academie B.V. voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 7. Annulering:
7.1 Indien een particulier een aangekocht programma wil annuleren, dan is dit mogelijk door dit binnen 14 dagen na aankoopdatum per email kenbaar te maken. Annulering is enkel mogelijk als er nog geen gebruik is gemaakt van het online programma en zodoende er nog geen stappen in het programma zijn afgerond.

7.2 Het annuleren van een bulkinkoop of abonnement door een instelling is mogelijk binnen 14 dagen na akkoord op de ondertekende offerte.

Artikel 8. Opzegtermijn abonnement:
8.1 De opzegtermijn voor instellingen voor hun abonnement op online modules is 2 maanden.

  

Artikel 9. Vertrouwelijkheid:
9.1 Naam en e-mailgegevens van de cursist worden opgenomen in het adressenbestand van Babykennis Academie B.V. en worden gebruikt voor berichtgeving omtrent de aangekocht modules en om de cursist desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod van Babykennis Academie B.V.. Persoonlijke gegevens worden nadrukkelijk niet verstrekt aan derden.

9.2 Eenieder die vanuit Babykennis Academie B.V. betrokken is bij de organisatie en inzicht heeft in gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. 

Artikel 10. Klachten:
10.1. Afhankelijk van de zwaarte van de klacht, dient een klacht als volgt kenbaar te worden gemaakt:

Fase 1: In eerste instantie kan u per email contact opnemen met de organisatie. Kleine klachten zoals nalatigheden kunnen dan direct worden opgelost.

Fase 2: Grotere of complexere klachten kunnen per brief of per mail worden gestuurd naar de directie of naar de klachtenfunctionaris. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over contractafspraken, het niveau of de kwaliteit van het aangeboden materiaal, de deskundigheid van het aanbod of

Het adres:

.Babykennis Academie B.V.
Jac. P. Thijssepark 387
1411XV NAARDEN
t.a.v. de klachtenfunctionaris

 Het mailadres:
info@babykennis.nl
t.a.v. klachtenfunctionaris

 

Klachtenprocedure:

Na ontvangst wordt de klacht geregistreerd en doorgenomen. U krijgt ommegaand een bevestiging van ontvangst van de klacht. De klachtenfunctionaris kan u mogelijk uitnodigen voor overleg. Indien nodig wordt er contact opgenomen met interne betrokkenen. De klachtenfunctionaris, eventueel in overleg met de directie zal de klacht beoordelen. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht zal u het oordeel van klachtenfunctionaris ontvangen, indien er meer tijd nodig is zal u daarvan op de hoogte gebracht worden. De geschatte tijd voor de afronding zal in deze communicatie beargumenteerd worden.

Het antwoord kan een voorstel voor verbetering bevatten maar ook kan dit een afwijzing van de klacht zijn als de klacht niet bewezen kan worden of niet toegerekend kan worden tot het instituut. Na het oordeel beschouwt de klachtenfunctionaris de klacht als afgedaan en registreert dit in het klachten register. De klacht wordt voor tenminste 2 jaar bewaard.

 

Fase 3

Indien u het niet eens bent met het oordeel is er nog een beroepsmogelijkheid. Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris die contact opneemt met een mediator. De klacht en bijbehorende documentatie en correspondentie worden naar deze onafhankelijke derde partij opgestuurd.

Beroepsverzoeken worden doorgestuurd naar:

Drs. M. Vente MM, directeur-eigenaar van Treneman, Advies & interimmanagement te Den Haag.

Deze persoon is onafhankelijk en niet gebonden aan ons instituut. Zij hebben verklaard onafhankelijk en zonder aanwijzing van ons instituut de klacht opnieuw te beoordelen. Indien u niet akkoord bent met de keuze van deze persoon of dit instituut wordt u in de gelegenheid gesteld een andere persoon of instituut voor te stellen.

 

10.2 Basiscondities: Alle klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld. Beide partijen geven elkaar de gelegenheid tot hoor en wederhoor en houden tot de afhandeling de informatie of de voortgang vertrouwelijk voor niet betrokkenen. De (eind) beoordeling van de onpartijdige mediator of klachtencommissie is voor beide partijen bindend. Klachten over fysieke schade vallende onder aansprakelijkheid of verzekering worden door een verzekeraar beoordeeld. Juridische klachten (civiel of strafrechtelijk) kunnen rechtstreeks met tussenkomst van juridische bijstand volgens landelijke wetgeving worden afgehandeld.

Artikel 11. Toepasselijk recht:
11.1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Babykennis Academie B.V. en overeenkomsten tussen Babykennis Academie B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.2. De rechtbank van Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

 

Algemene voorwaarden Babykennis Academie B.V.
Nascholingen zorgprofessionals,
juni 2022

Artikel 1. Toepasselijkheid:
De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Babykennis Academie B.V.. Wijzigingen of aanvullingen hierop dienen door opdrachtnemer schriftelijk te worden bevestigd. 

 

Artikel 2. Bevestiging en prijzen:
2.1. Nascholing open inschrijving: Babykennis Academie B.V. bevestigt een inschrijving die is gedaan steeds per email. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Na deze overeenkomst heeft de cursist 14 dagen bedenktijd. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs. De prijzen die vermeld staan op de website zijn leidend, tenzij in de offerte anders wordt overeengekomen.

2.2. In company nascholing: De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

2.3. E-learning: Na inschrijving wordt direct de betaling gedaan via iDeal. Na de betaling krijgt de cursist toegang tot de e-learning. De cursist ontvangt een geautomatiseerde mail met een bevestiging van de registratie. E-learnings die in company worden aangeboden geeft de cursisten gratis toegang. De facturatie verloopt via de werkgever van de cursisten. De betaling door de werkgever wordt gedaan voordat de toegang voor de e-learning door Babykennis Academie B.V. wordt vrijgegeven, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 3. Reactie op vragen:
Babykennis Academie B.V. streeft ernaar om vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs, binnen twee weken inhoudelijk te beantwoorden. Indien inhoudelijk antwoord binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Babykennis Academie B.V. binnen deze termijn een indicatie geven wanneer men een inhoudelijk antwoord kan verwachten.

 

Artikel 4. Betaling:
4.1. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen betalingstermijn die op de factuur vermeld staat. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn heeft betaald, is hij zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 2% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

4.2. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Babykennis Academie B.V. voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

4.3. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs betaald is, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs.

Artikel 5. Verplaatsing data 'in-company'-cursus door de opdrachtgever:
Een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken - en langer dan een week - voor datum wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een week voor de afgesproken datum is 15% van het cursusbedrag verschuldigd.

 

Artikel 6. Annulering cursus door de opdrachtgever (in-company en individueel):
Annulering door een individuele cursist ter zake een open cursus kan kosteloos tot uiterlijk zes weken voor de geplande eerste cursusdag. Restitutie van het betaalde bedrag zal binnen vier weken geschieden. Zes tot vier weken voor de eerste cursusdag is 50% van het te betalen bedrag verschuldigd. Annuleert de cursist/opdrachtgever minder dan vier weken voor aanvang, dan is het volledige cursusbedrag verschuldigd aan Babykennis Academie B.V.. Annulering na aanvang van de cursus/opdracht is niet mogelijk.

Artikel 7. Verhindering van de cursist:
Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk. De cursist kan ook op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht.

Artikel 8. Annulering door Babykennis Academie B.V.:
8.1. In geval van ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden waardoor de cursus niet op het afgesproken tijdstip kan plaatsvinden, zal in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum voor de training bepaald worden. Het reeds betaalde factuurbedrag zal niet gerestitueerd worden.

8.2. Indien de opdrachtgever naar aanleiding van de omstandigheden genoemd in lid 8.1 besluit tot annulering van de training, zal Babykennis Academie B.V. het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld binnen een termijn van drie weken restitueren.

8.3. Bij open inschrijving kan Babykennis Academie B.V. de cursus annuleren wanneer er te weinig inschrijvingen zijn. Wanneer een cursus om deze reden wordt geannuleerd, wordt dit een maand voor aanvang van de cursus doorgegeven. Cursisten krijgen de mogelijkheid kosteloos overgeboekt te worden naar eenzelfde cursus op andere data of datum, of zij kunnen het betaalde cursusbedrag gerestitueerd krijgen. Restitutie van het betaalde bedrag zal binnen twee weken geschieden.

Artikel 9. Overmacht:

9.1 Indien Babykennis Academie B.V. door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Babykennis Academie B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand en overleg plegen over de voortgang van de nascholing.

9.2 Duurt de overmachtstoestand 2 maanden, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zo ver de overmachtssituatie die rechtvaardigt.

9.3 In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Babykennis Academie B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9.4 Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van Babykennis Academie B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: externe factoren, politieke factoren, logistieke factoren, technische factoren, ongevallen en ziekte. 

 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid:
10.1 Naam-, adres- en e-mailgegevens van de cursist worden opgenomen in het adressenbestand van Babykennis Academie B.V. en worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de cursussen en om de cursist desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingen en trainingen verzorgd door Babykennis. Persoonlijke gegevens worden nadrukkelijk niet verstrekt aan derden.

10.2 Eenieder die vanuit Babykennis Academie B.V. betrokken is bij de uitvoering van een opleiding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. 

10.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid:
11.1 Babykennis Academie B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een nascholing/e-learning/online cursus van Babykennis Academie B.V. of de annulering van de cursusovereenkomst door Babykennis Academie B.V..

11.2 Indien Babykennis Academie B.V. op enig moment ondanks het bepaalde in lid 11.1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom:
12.1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De copyright en de rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Babykennis Academie B.V. voorbehouden.

12.2. Zonder schriftelijke toestemming van Babykennis Academie B.V. is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te delen, openbaren, exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 13. Klachten:
13.1. Afhankelijk van de zwaarte van de klacht, dient een klacht als volgt kenbaar te worden gemaakt:

Fase 1: In eerste instantie kan u met uw docent of begeleider uw klacht bespreken. Kleine klachten zoals logistieke klachten of nalatigheden kunnen dan direct worden opgelost.

 

Fase 2: Grotere of complexere klachten kunnen per brief of per mail worden gestuurd naar de directie of naar de klachtenfunctionaris. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over contractafspraken, het niveau of de kwaliteit van de lesstof, de deskundigheid van een docent of het gedrag van de docent of personeel van het instituut.

Het adres:

.Babykennis Academie B.V.

Jac. P. Thijssepark 387

1411XV NAARDEN

t.a.v. de klachtenfunctionaris

 

Het mailadres:

info@babykennis.nl

t.a.v. klachtenfunctionaris

 

Klachtenprocedure:

Na ontvangst wordt de klacht geregistreerd en doorgenomen. U krijgt ommegaand een bevestiging van ontvangst van de klacht. De klachtenfunctionaris kan u mogelijk uitnodigen voor overleg. Indien nodig wordt er contact opgenomen met interne betrokkenen. De klachtenfunctionaris, eventueel in overleg met de directie zal de klacht beoordelen. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht zal u het oordeel van klachtenfunctionaris ontvangen, indien er meer tijd nodig is zal u daarvan op de hoogte gebracht worden. De geschatte tijd voor de afronding zal in deze communicatie beargumenteerd worden.

Het antwoord kan een voorstel voor verbetering bevatten maar ook kan dit een afwijzing van de klacht zijn als de klacht niet bewezen kan worden of niet toegerekend kan worden tot het instituut. Na het oordeel beschouwt de klachtenfunctionaris de klacht als afgedaan en registreert dit in het klachten register. De klacht wordt voor tenminste 2 jaar bewaard.

 

Fase 3

Indien u het niet eens bent met het oordeel is er nog een beroepsmogelijkheid. Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris die contact opneemt met een mediator. De klacht en bijbehorende documentatie en correspondentie worden naar deze onafhankelijke derde partij opgestuurd.

Beroepsverzoeken worden doorgestuurd naar:

Drs. M. Vente MM, directeur-eigenaar van Treneman, Advies & interimmanagement te Den Haag.

Deze persoon is onafhankelijk en niet gebonden aan ons instituut. Zij hebben verklaard onafhankelijk en zonder aanwijzing van ons instituut de klacht opnieuw te beoordelen. Indien u niet akkoord bent met de keuze van deze persoon of dit instituut wordt u in de gelegenheid gesteld een andere persoon of instituut voor te stellen.

13.2 Basiscondities: Alle klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld. Beide partijen geven elkaar de gelegenheid tot hoor en wederhoor en houden tot de afhandeling de informatie of de voortgang vertrouwelijk voor niet betrokkenen. De (eind) beoordeling van de onpartijdige mediator of klachtencommissie is voor beide partijen bindend. Klachten over fysieke schade vallende onder aansprakelijkheid of verzekering worden door een verzekeraar beoordeeld. Juridische klachten (civiel of strafrechtelijk) kunnen rechtstreeks met tussenkomst van juridische bijstand volgens landelijke wetgeving worden afgehandeld.

Artikel 14. Toepasselijk recht:
14.1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Babykennis Academie B.V. en overeenkomsten tussen Babykennis Academie B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2. De rechtbank van Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarde

bottom of page